Date : 9 /8/2022

 BIRTH DAY for the month of : August
 

Folio No Member Name Birth Date Mobile No Email id
428  DHAWAL DILIP HARIA  1/8/1993     
58  KANTA KANTILAL CHHEDA  1/8/1946    eruopack@bom5.vsnl.net.in 
293  DARSHANA RAMESH GALA  1/8/1980  9322269048   
417  SHEFALI KALPANA HARIA  1/8/1996     
47  HARSH DHIRAN CHHEDA  1/8/1981    ashochem@vsnl.com 
167  DESHNA NAYAN CHHEDA  1/8/1999     
198  VEJBAI KALYANJI CHHEDA  1/8/1931     
204  NAYNA HEMCHAND CHHEDA  1/8/1952     
167  DEVANSH NAYAN CHHEDA  1/8/1999     
87  NIRMALABEN CHUNILAL CHHEDA  1/8/1957     
421  DAMYANTI DAMJI HARIA  2/8/1950     
299  PRIYANK ARVIND GALA  2/8/1995     
308  KHUSHAL JAYESH GALA  2/8/1998    paras182002@yahoo.com 
70  ZALAK VINOD CHHEDA  2/8/1999     
477  SHANTILAL KHETSHI NAGDA  2/8/1949  9323362081   
471  JITESH MAHESH NAGDA  2/8/1994     
456  SHREYA PRAVIN MOTA  3/8/1985     
181  ISHA KETAN HHEDA  3/8/1991     
280  TALAKSHI NARSHI GALA  3/8/1949     
266  ASHA HEMANT GALA  4/8/1969     
387  MANISHA DINESH GOSAR  4/8/1960  9820004091  hardikgosar@yahoo.com 
275  DHAWAL RAMESH GALA  4/8/1990     
164  DITI BHARAT CHHEDA  4/8/1985     
330  KINJAL SURENDRA GALA  4/8/1995     
80  RITESH SHAMJI CHHEDA  4/8/1984  9819271328   
378  DISHA PRADEEP GOSAR  4/8/1978     
437  ROHAN HEMANT MARU  4/8/1984  9819298004   
171  URVI VASANT CHHEDA  4/8/1996     
53  KAUSHONI PRADIP CHHEDA  4/8/1992     
644  KANTILAL KUNVERJI VISARIA  5/8/1943     
347  RAMESH NANJI GANGAR  5/8/1963  9869544027   
171  VASANT MAVJI CHHEDA  6/8/1969  9820653575   
314  PRABHAVATI VALLABHAJI GALA  6/8/1947     
147  KAMLESH PREMJI CHHEDA  6/8/1975  9321799777   
60  KARAN KHUSHALCHAND CHHEDA  6/8/1983  9323948608   
305  MANILAL DEVJI GAL  6/8/1962  9969072530  tejasfantasy@yahoo.co.in 
576  SHASHANK MULCHAND SALIA  6/8/1997     
422  BHARAT DAMJI HARIA  6/8/1979  9833500059   
439  KETAN LAXMICHAND MARU  6/8/1972     
131  NEMCHAND KANJI CHHEDA  6/8/1944  9869731521   
87  NANDIT CHUNILAL CHHEDA  6/8/1984  9833976680   
467  FORAM CHANDRAKANT MOTA  7/8/1987  9819673732  dolly-0021@yahoo.com 
482  RANJAN KISHOR NAGDA  7/8/1956    chintansteel@yahoo.com 
124  NIDHI MANOJ CHHEDA  7/8/1992     
344  BHUPESH RAMJI GANGAR  7/8/1971  9324977007   
459  MALLAKA AJIT MOTA  8/8/1984    avonagency@yahoo.com 
323  MEENA MANSUKH GALA  8/8/1967     
311  PASUBHAI KHIMJI GALA  8/8/1928     
468  KINAL RAJESH MOTA  8/8/1988     
146  SHANTILAL RATANSHI CHHEDA  9/8/1946     
111  VANSHIKA MAHESH CHHEDA  9/8/2004     
298  DRASHTI SUNIL DEDHIA  9/8/2001     
289  DRASHTI SUNIL DEDHIA  9/8/2001     
141  DR. ANISH PREMJI CHHEDA  9/8/1966  9869440582  nirmalhome@rediffmail.com 
609  KEVAL PARESH SHAH(SANGHOI)  9/8/1999     
289  DRASTI SUNIL GALA  9/8/2001     
407  MITESH DHIRAJLAL HARIA  9/8/1975  9867697061  mitesh.haria@in.abnamro.com 
375  DHIREN DHANWANT GOSAR  10/8/1978  9820151992   
486  MANIBEN MANILAL RAMBHIA  10/8/1951    rupeeshop@lycos.com 
236  RUSHABH LOVELY DEDHIA  10/8/1989     
362  KIRTI RAMJI GOGRI  10/8/1974  9819329142   
352  NIRAL VASANT GANGAR  10/8/1986  9833256150   
608  LEENA KANTILAL SHAH (SANGHOI)  11/8/1944     
377  GEETA AMIT GOSAR  11/8/1981     
86  BHARTI HIMATLAL CHHEDA  11/8/1954     
576  VAISHALI MULCHAND SALIA  11/8/1986     
13  MANISHA BHAVESH BHEDA  11/8/1972  9821309802  26820166 
253  DIMPLE MANILAL DEDHIA  11/8/1979  9820996689   
380  HARISH KHIMJI GOSAR  11/8/1963  9892317077   
278  DARSHAN VASANT GALA  11/8/1990     
440  TEENA CHANDRAKANT MARU  11/8/1976  9869350109  parasenterprises@presentative.com 
312  CHINTAN NARENDRA GALA  12/8/1998     
309  PAMASHI CHANNABHAI GALA  12/8/1947     
333  HIRAL ALPESH GALA  12/8/1979     
220  LATA NITIN CHHEDA  12/8/1968     
ZEVERCHAND LALJI BHEDA  12/8/1954  9324292330  jitu@bheda.com 
229  SACHIN HIRJI DEDHIA  12/8/1976  9867488111  ssachin76@yahoo.com 
560  LEENA AJAY SALIA  12/8/1971  9819987116  ajaysalia@gmail.com 
149  SACHIN KANJI CHHEDA  12/8/1978  9821521541   
152  MANSI DINESH CHHEDA  13/8/1989     
87  DEEPIKA NANDIT CHHEDA  13/8/1987     
426  KISHORKUMAR MALSHI HARIA  13/8/1952     
50  KHAMIR RATILAL CHHEDA  13/8/1981     
622  PARESH MANILAL SAVLA  14/8/1961  9824163353   
620  RITESH LAXMICHAND NANDU  14/8/1984     
RAJIV DEVCHAND BHEDA  14/8/1964     
170  MAVJI JETHALAL CHHEDA  14/8/1942  9322208885   
170  HARDIK MOHAN CHHEDA  14/8/1996     
81  RASHMIKANT VISANJI CHHEDA  15/8/1964     
72  PARTH ASWIN CHHEDA  15/8/1999    dmpakit@bom3.vsnl.net.in 
270  KALPANA SUNIL GALA  15/8/1975     
100  KALPANA KHUSHAL CHHEDA  15/8/1963     
218  RUCHI HITESH CHHEDA  15/8/1991    deepsurg@bom5.vsnl.net.in 
110  BHAVINI HARNISH CHHEDA  16/8/1978     
175  BHAVEN MAHENDRA CHHEDA  16/8/1986    chhedap@bom5.vsnl.net.in 
297  BINDU HASHMUKH GALA  16/8/1968    hasmukhgala27@gmail.com 
260  KANTILAL KALYANJI FURIA  16/8/1952     
289  PANKIT RAJKUMAR GALA  17/8/1988     
271  AMISH ISHWARLAL GALA  17/8/1977  9820241313   
385  JAYANTILAL KESHAVJI GOSAR  17/8/1959  9820033200  jkgosar@yahoo.co.in 
383  PRISHA SAMEER GOSAR  17/8/2007    sameergosar@yahoo.co.in 
216  KUSUMBEN DEVCHAND CHHEDA  17/8/1960     
256  NIREN ANANDJI DEDHIA  18/8/1972  9833859552   
558  DEEPAK VISANJI SALIA  18/8/1965  9969377847   
95  JALPA VIPUL CHHEDA  18/8/1986  9224219290  jbshah@bom5.vsnl.net.in 
395  JAY AMRUTLAL GOSAR  18/8/1986     
640  DHARA RAJESH VISARIA  19/8/2002    royalprs1@rediffmail.com 
133  MANISH RATILAL CHHEDA  19/8/1974  9833545755   
23  RONAK DILIP CHHEDA  19/8/1987     
457  DARSHI JAYANT MOTA  19/8/1989     
79  JATIN KALYANJI CHHEDA  20/8/1975     
634  BHAVINI NITIN VISARIA  20/8/1991     
253  BHUMIKA MANILAL DEDHIA  20/8/1983  9869399346   
151  HETVI DEEPAK CHHEDA  21/8/1998     
235  MAYANK KHUSHALCHAND DEDHIA  21/8/1991     
204  AMAN PARESH CHHEDA  21/8/2000     
406  MAMTA NEMCHAND HARIA  22/8/1971     
296  ALPA PIYUSH GALA  22/8/1981     
269  ALPA PIYUSH GALA  22/8/1981     
93  BHRATI HASHMUKH CHHEDA  23/8/1961     
420  PREM CHANDRAKANT HARIA  23/8/1982     
113  PALAK MANILAL CHHEDA  23/8/1990     
412  MEET PARESH HARIA  23/8/1997     
561  PRAVIN KUNVERJI SALIA  23/8/1952  9892930774   
47  DHIRAN PADAMSHI CHHEDA  23/8/1950  9820111385  ashochem@vsnl.com 
422  HEER BHARAT HARIA  23/8/2006     
44  PRATIBHA VALLABHJI CHHEDA  24/8/1950     
192  PRITI PRAVIN CHHEDA  24/8/1960     
634  NEETA NITIN VISARIA  24/8/1991     
265  BHUMI TALAKCHAND GALA  24/8/1992     
450  PUJA BHARAT MARU  24/8/1990     
139  URMIL PRAKASH CHHEDA  25/8/1997     
475  MISTY BHAVESH NAGDA  25/8/2006     
185  BHAVNA BHARATKUMAR CHHEDA  25/8/1977     
185  HETVI BHARATKUMAR CHHEDA  25/8/2003     
223  PREMCHAND TALAKSHI CHHEDA  25/8/1944  9892247510   
471  MAHESH PREMJI NAGDA  25/8/1968  9821214058   
120  KHIMJI DEVSHI CHHEDA  25/8/1943  9324782930   
495  VISHAL KANTILAL RAMBHIA  26/8/1978  9821112473   
603  HARAKHCHAND DHARSHI SALIA  26/8/1954  952382210164   
636  ROHAN RAJENDRA VISARIA  26/8/1990     
106  MANALI ASWIN CHHEDA  26/8/1995     
409  LAXMICHAND DEVJI HARIA  27/8/1956  9869472631   
604  JINAL NIRAV SALIA  27/8/1986  9324525154   
603  URVI HARAKHCHAND SALIA  27/8/1986     
470  JENIL MAHENDRA NAGDA  27/8/1996     
81  POOJA RASHMIKANT CHHEDA  28/8/1995     
429  DHARMESH KALYANJI KARANI  28/8/1977     
120  RANJANBEN KHIMJI CHHEDA  28/8/1949     
170  AKSHAY MOHAN CHHEDA  28/8/1994     
223  SOMIL PRAFUL CHHEDA  29/8/1996     
264  MANISHA HARISH GALA  29/8/2000     
446  JUHI PARAG MARU  29/8/1993     
53  SUMALI PRADIP CHHEDA  29/8/1994     
140  PARESH HARAKHCHAND CHHEDA  29/8/1973     
299  NANJI KHIMJI GALA  29/8/1937  9867535711   
120  RITA KETAN CHHEDA  29/8/1976     
381  NAYAN MANILAL GOSAR  30/8/1979  9892505682   
266  SHILEHS CHANDRAKANT GALA  30/8/1966  9221026366   
632  KIRTI KESHAVJI VISARIA  31/8/1956     
 
Powered By